Allmänna villkor för Helsingborg Design LAB

1. Allmänt

Allmänna villkor för Helsingborg Design LAB (nedan kallat HDL) kan komma att ändras. Senast uppdaterat 15 Juni 2021

Om kunden godkänt en design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färger och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta eller ändra i design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras debiteras en ny produktion alternativt en kostnad per timme enligt gällande prislista.

2. Avgifter & Betalning

Avgifter utgår enligt HDL vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats separat. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Betalning görs mot faktura (30 dagar) om inget annat är avtalat.

Har full betalning inte skett senast 7 dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger HDL rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kronor. HDL äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.

HDL står inte skylldigt för försningsavgifter eller påföljd ränta för försenad betalning.

HDL använder Factoringgruppen och faktoringgruppen har rätt att skicka räntefakturor vid försendas betalning

3. Helsingborg Design LAB rätt

HDL äger rätten att säga upp avtalet om Kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal. Hemsidan anses levererad när kund har fått tillgång till kod och leverans från HDL. Det är sedan upp till kund att popullera hemsidan/appen med information innan sidan kan gå live. HDL äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.

HDL äger rätt att använda samtliga produkter som referens på egen hemsida om inget annat avtalats.

4. Helsingborg Design LAB’s ansvar

HDL är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser från Kunden i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

5. Kundsansvar

Om Kunden skriftligt godkänt design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färger och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion eller en timkostnad enligt gällande prislista. Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Kund ansvarar även för all information denne publicerar på sin hemsida och det är kundens som skall lägga in information på hemsidan om inte ett serviceavtal har beställts gällande detta.

6. Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst

Sker enligt överenskommelse. Vi tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.

7. Möten, utbildningar mm:

Ingen utbildning ingår vid leverans av hemsidan men går att köpa till. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt timtaxa plus eventuell resekostnad.

8. Domäntransfer:

Transfer av Domän(er) enligt timtaxa om inget annat avtalats. Vid flytt av domän krävs en auktoriseringskod: Denna kod kan kund själv begära ut av sin tidigare leverantör. Sker detta debiteras kunden ej. Debitering sker enbart då HDL behöver kontakta kundens tidigare leverantör om inte annat avtalats

9. Exempel på övriga tjänster som inte ingår i leverans av hemsida

Flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst, hjälp med webbapplikationer som t.ex. Google Analytics och Adsense, flytt av domän. På dessa samt andra liknande tjänster som ligger utanför produktionen av själva hemsidan kommer HDL debitera enligt timtaxa om inget annat avtalats.

10. Backup

Kunden ansvarar själv för att se över att det regelbundet tas backups av hemsidan samt databasen om inte hemsidan ligger på HDL produktions server. Om sidan ligger på HDL utvecklings server och kund har pausat projektet är det viktigt att kund se över att det regelbundet tas backups av hemsidan, bortfall av data kan inte belastas HDL. HDL ansvarar inte för bortfall av data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande omständighet som HDL inte kan råda över.

11. Uppdatering av mjukvaran

Då hemsidor levererade av HDL bygger på WordPress som ständigt är under utveckling kommer det med jämna mellanrum nya versioner av det. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av WordPress om inte supportavtal har tecknats för hemsidan.

Utan supportavtal ansvarar HDL enbart för att det fungerar vid leverans i den just den då aktuella versionen av WordPress. Samma sak gäller insticksprogram (plugins) som används i hemsidan. Vi erbjuder oss alltid att ta säkerhetskopior av kundens hemsida och genomföra en uppdatering när en ny version har släppts, för detta debiterar vi enligt timtaxa. Om någon funktion, utseende eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen av WordPress eller nya versioner av plugin erbjuder vi oss att försöka lösa det enligt timtaxa, annars installeras den sedan tidigare befintliga versionen.

Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

12. Innehållsansvar

Om HDL fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan släpps. Det är inte HDL ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

13. Referens

HDL äger rätt att använda samtliga produkter som referens på egen hemsida om inget annat avtalats.

14. Priser & offerter

De priser som anges i offert till kund gäller i 20 dagar om inget annat uppges. Priserna är alltid exklusive moms. Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom tre veckor från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris om inget annat avtalats

15. Policy

HDL följer GDPR lagen om personlig integritet gällande hemsidor

16. Force majeure

HDL skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, internet driftstörningar, hackerattacker eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som HDL skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder HDL inte heller kunnat undvika eller övervinna.

17. Support

Efter att hemsidan är levererad och godkänd av kunden ingår support i 1 månad från leverans. Separat supportavtal kan tecknas.

– Utan supportavtal

Utan supportavtal besvaras alla supportärenden inom 24 timmar men HDL lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer.

– Supportavtal definieras som ”ärenden där kunds problem avhjälps utan utvecklingstid”. Detta innebär att ärenden där programmering krävs för att avhjälpa kunds problem generellt inte anses som support och därför kommer debiteras enligt rådande timtaxa.

Vid felsökning där felet ligger utanför HDL kontroll debiteras kunden enligt gällande timtaxa. Ex. Om kund gör en felanmälan rörande åtkomst av webbplatsen och det visar sig att felet inte ligger hos HDL utan t ex hos kundens internetleverantör eller webbhotell så debiteras kunden enligt gällande timtaxa. Ligger felet hos HDL åtgärdas det så snart som möjligt.

19. Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkning av dessa villkor samt andra avtal där dessa villkor ingår och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, om Kunden är en näringsidkare, avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkats uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman.

HDL äger utan hinder av ovanstående rätt att föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för avtalade tjänster.